Przedszkole Niepubliczne Bzyczek

Zapraszamy serdecznie do naszej bajkowej krainy …….

   Mar 02

Statut Przedszkola

NAZWA PLACÓWKI:

Przedszkole Niepubliczne "Bzyczek"

ADRES SIEDZIBY:

05-552 Wólka Kosowska, Łazy ul. Łączności 11

ORGAN PROWADZĄCY:

Marta Adamczyk-Borucka adres: 05-552 Wólka Kosowska, Łazy ul. Łączności 11

NAZWA UŻYWANA NA PIECZĘCI PLACÓWKI:

Przedszkole Niepubliczne "Bzyczek" 05-552 Wólka Kosowska, Łazy ul. Łączności 11     tel. (22) 757 76 02, kom. 0 501 606 508 REGON: 140633811, NIP: 526-246-98-93

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU :

 • Przedszkole czynne jest w dni powszednie w godzinach 6.30 – 18.00. Istnieje możliwość zorganizowania różnego rodzaju imprez dla dzieci i rodziców poza godzinami pracy Przedszkola w dni wolne od pracy.
 • Przerwa w pracy Przedszkola jest ustalana przez organ prowadzący Przedszkole.
 • Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2 do 6 lat.
 • Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 20.
 • W Przedszkolu przewidziane są 2 grupy. Przewiduje się pięć posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, zupę, drugie danie, podwieczorek.
 • Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową.
 • Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne.
 • Zakres zajęć podstawowych i dodatkowych oraz wysokość czesnego i wpisowego określa cennik usług Przedszkola.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA:

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. / tekst jedn. Dz.U. nr 76 poz. 329 z 1996 r. ze zm./ oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Celem Przedszkola jest:

 • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 • kształtowanie i rozwijanie ich zainteresowań, motywowanie, ułatwianie poszerzania wiedzy o najbliższym i dalszym otoczeniu,
 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

Ponadto Przedszkole współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci. Poprzez różnorodne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach konsultacji ze specjalistami z w/w dziedzin.

ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH PRZEDSZKOLA:

 • W Przedszkolu każda grupa powierzona jest jednemu lub dwóm opiekunom.
 • Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
 • Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (wyjścia i wycieczki).
 • W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, rodzice w stosunku – jedna osoba dorosła na 10 dzieci.
 • Każda wycieczka powinna być wcześniej uzgodniona z właścicielem Przedszkola oraz z rodzicami najpóźniej dzień przed wyjściem dzieci na wycieczkę.

Organ prowadzący Przedszkola powierza każdą grupę opiece nauczycieli. Nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci. W trakcie zajęć prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, nauczyciele-specjaliści odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel w miarę możliwości, prowadzi swój oddział przez cały okres pobytu dzieci w Przedszkolu. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkole przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich w formie pisemnej pełnoletnią osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.

ORGANY PRZEDSZKOLA:

 • Właściciel: Marta Adamczyk-Borucka
 • Rada Pedagogiczna.

ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW PRZEDSZKOLA:

Do obowiązków właściciela należy:

 • Nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola.
 • Nadzorowanie pracy nauczycieli, pomocy wychowawczej oraz pozostałego personelu Przedszkola.
 • Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola.
 • Obsługa organizacyjna działalności Przedszkola.
 • Kierowanie bieżącą działalnością Przedszkola oraz jego reprezentacja.
 • Prowadzenie księgowości, finansów oraz spraw pracowniczych.
 • Przyjmowania i zwalniania nauczycieli, oraz pozostałego personelu Przedszkola.
 • Zawierania umów z rodzicami bądĽ opiekunami dzieci o świadczenie usług Przedszkola.

Zadania Rady Pedagogicznej:

 • Realizowanie założeń i koncepcji przedłożonych przez organ prowadzący Przedszkole zgodnych z wytycznymi podstawy programowej oraz programów realizowanych przez placówkę.
 • Opieka nad wychowankami oraz dbałość o ich harmonijny rozwój.
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą Przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Ustalenie w oparciu o własny regulamin założenia, wytyczne oraz programy realizacji na dany rok.
 • Ustalanie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów pracy Przedszkola, w trakcie roku może nanosić w nim drobne zmiany i poprawki nie zmieniające koncepcji rocznej.
 • Rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 • Rada Pedagogiczna może proponować wykłady dla rodziców na wybrane tematy dotyczące metod wychowawczych.
 • Rada Pedagogiczna współpracuje z Rodzicami.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

 • Właściciel Przedszkola jako jej przewodniczący,
 • Nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

Zakres obowiązków nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu:

 • Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
 • Sprzyjanie rozwojowi, zdolnościom i zainteresowaniom dzieci.
 • Prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i odpowiedzialność za jej jakość.
 • Dbałość o estetyczny wygląd sal i utrzymywanie zabawek w należytym stanie.
 • Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz prowadzi dokumentację pedagogiczną grupy.
 • Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.
 • Nauczyciel otacza opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu:
  • Poznania potrzeb rozwojowych ich dzieci.
  • Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.
  • Włączenia rodziców i dzieci w działalność Przedszkola.

ZASADY NABORU:

Kryteria przyjęć dzieci do Przedszkola:

 • Wiek dziecka – od 2 do 6lat,
 • Do Przedszkola przyjmowane są wszystkie dzieci bez względu na płeć, kolor skóry czy wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie
 • Rekrutacja nie zakłada kryteriów selekcyjnych w odniesieniu do dziecka – o przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku,
 • Nabory dzieci odbywają się cały rok,
 • W ciągu roku przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca,
 • Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest zawarcie umowy przyjęcia dziecka do Przedszkole Szczęśliwego Przedszkolaka "Bzyczek" .

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA:

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez właściciela placówki oraz Radę Pedagogiczną. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków:

 • Godzina 9.00 – 9.30 śniadanie
 • Godzina 11.00 – 11.20 drugie śniadanie
 • Godzina 13.30 – 14.15 obiad
 • Godzina 16:00 – 16:30 podwieczorek

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad grupami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zmianę organizacji dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości). W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców.

WYCHOWANKOWIE Przedszkola:

Dzieci mają prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
 • dziecko ma prawo do korzystania z porady specjalistów za zgodą rodziców.

W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka. W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszcza Przedszkole. Do Przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku, gdy:

 • rodzice zalegają z opłatami za 1 miesiąc,
 • dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych dzieci bądź wychowawców
 • nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
 • systematycznego opóźniania przez rodziców płacenia czesnego;
 • zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie.

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ Przedszkola:

 • Opłaty rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola – wysokość czesnego ustalona w umowie, podpisywanej przed przyjęciem dziecka do Przedszkola.
 • Darowizny sponsorów na rzecz Przedszkola – wysokość dotacji sponsorskich zależna od skuteczności działań właściciela oraz Rady Pedagogicznej.

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
  2. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
  3. w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
  4. wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
  5. umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1. umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;
  2. właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
  3. samodzielnie korzysta z toalety;
  4. samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;
  5. utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1. zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
  2. mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
  3. uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
  4. w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1. przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
  2. grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
  3. stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1. dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
  2. dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
  3. jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
  4. uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1. wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
  2. orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
  3. zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
  4. wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
  5. próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1. wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
  2. odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).
 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1. śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
  2. dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
  3. tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;
  4. w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.
 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1. przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
  2. umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
  3. wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1. wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;
  2. używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
  3. interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.
 11. . Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1. rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
  2. wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1. wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
  2. wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
  3. potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1. liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
  2. wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
  3. ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
  4. rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
  5. wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
  6. zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1. potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
  2. potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
  3. dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
  4. interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
  5. słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
  6. układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
  7. rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1. wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;
  2. zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
  3. wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
  4. nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
  5. wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

Zalecane warunki i sposób realizacji. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

 1. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
 2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
 3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
 4. pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

 1. rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
 2. nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;
 3. pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

 1. systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
 2. informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
 3. zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.  

Program dydaktyczny
W roku szkolnym 2010/2011 realizujemy program Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba-Żabińskiej (Wydawnictwo MAC), który zdobył wyróżnienie w "Konkursie na najlepsze programy wychowania przedszkolnego" za stworzenie nauczycielom możliwości twórczego zaangażowania w spełnianie zadań zawodowych, w tym także poszukiwania metod i form pracy zgodnie z możliwościami i potrzebami każdego dziecka.

Wszystkie zajęcia proponowane przez Przedszkole odbywają w ramach czesnego:

 • zajęcia dydaktyczne oparte na najlepszych, naszym zdaniem, programach przeznaczonych do edukacji przedszkolnej
 • nauka języka angielskiego
 • zajęcia z tańca nowoczesnego
 • rytmika
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia logopedyczne
 • kółka zainteresowań